גלריה אגוזי - עתיקות אומנות ואוספים בישראל

דף בית  >  תנאי מכירה

 

גלריה אגוזי מכירות פומביות

 

תנאי מכירה ואחריות

 

 1. גלריה אגוזי (להלן: הגלריה) פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית דרכה (להלן: 'המכירה').
 2. הגלריה תפיק לכל מכירה קטלוג (להלן: 'הקטלוג') ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים.
  למען הסר ספק, כל הנתונים המופיעים בקטלוג לרבות תיאורי פריטים הערכת השווי, ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד הגלריה ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.
 3. הגלריה תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.
 4. המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.
 5. מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל בגלריה לאחר סגירת הקטלוג והדפסתו.
 6. השתתפות במכירה הפומבית מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשילטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.
 7. 7.1 'מחיר הפטיש' לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.
  מיד לאחר הקשת הפטיש והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: 'הקונה הזוכה'), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

            הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם לגלריה בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור של 19% בתוספת מע"מ (על העמלה). התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה הזוכה.

            תשלומים לגלריה יבוצעו :
7.2 במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי בלבד (לא ניתן לשלם בהמחאות (צ'קים) )
7.3 ובשקלים בלבד (לא ניתן לשלם במטבע זר מכל סוג שהוא גם לא בדולרים במזומן – רק בשקלים!
7.4 תשלום בהמחאות אישיות יתקבל במזומנים בלבד ורק אם קיבל הרוכש אישור מראש ממנהל המכירה. בעת תשלום בהמחאה (צ'ק), לגלריה שמורה הזכות לעכב את שחרור הפריטים לקונה הזוכה בכפוף לפירעון ההמחאה (צ'ק).

            7.5 התשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב,
יחושב לפי שער החליפין (שער מזומנים גבוה) של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה.

            כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל.

 1. אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת הגלריה תקנה לגלריה את הזכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.
 2. מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר לגלריה.
 3. הגלריה אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י הגלריה ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה (להלן:'התצוגה המוקדמת'), את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.
  כל הפריטים נמכרים 'כפי שהם' (
  As is ), מנהל המכירה אינו אחראי למצבו ולטיבו של הפריט, מה גם שבשל הקושי הקיים בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה, קונה הפריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט טרם מכירתו.
  מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני הגלריה בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ-21 יום ממועד המכירה.
  היה ויוכח לגלריה שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב הגלריה לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.
  ביצעה הגלריה הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.
  באם עברו 21 יום מיום המכירה לא תתקבל כל טענה או תביעה בנוגע למקור הפריט או זהות יוצרו.
 4. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ-4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשיעור שיקבע ע"י הגלריה.
  למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה אך ורק לאחר שהקונה השלים את כל מלוא התחייבויותיו לתשלום.
 5. הגלריה תייצג ללא תשלום לקוחות אשר יבצר מהם או שאינם מעוניינים להגיע למכירה, לקוחות אלו יתבקשו למלא טופס עד יום לפני המכירה (ולא יאוחר מהשעה 16:00 ) את 'טופס הצעת המחיר' בכתב. ברור, טופס זה זמין בכל עת במהלך כל ימי התצוגה המוקדמת והוא גם מצורף כנספח לקטלוג המכירה וניתן להורדה מהאתר.
 6. את הטופס יש למלא בקפיצות של 5 דולר מהמכיר ההתחלתי שמופיע בקטלוג, (לא ניתן להציע הצעות לא עגולות או בקפיצות של דולר בודד).
  למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על הגלריה ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.
 7. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.
 8. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם.
 9. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף רבים במשמעו וכן להיפך וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע וכן להיפך.
 10. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין הגלריה לבין הקונה.
 11. התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שבין הצדדים.
 12. כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן, לא יהיה להם תוקף.
  בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.
 13. כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים – מבוטלות בזה.
Design by: egozi.com   Powered & Created by New-Line

דף בית אתר  |   דף בית גלריה  |   פרופיל חברה  |   תנאי מכירה ואחריות  |   צור קשר  |   תכשיטים ישנים ועתיקים